تقویم کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
1401/10/23

تقویم کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی مرتبط به شرح زیر اعلام می گردد و جنابعالی را به شرکت در کارگاه ها و ارسال مقاله به کنفرانس های آتی دعوت می نماییم.